Aars Borgerforening

 

 

Beskrivelse

 

Advokatfirmaet
Stenum

Søndergade 22
9600 Aars

Tlf. 9862 2911

J. nr. 21-2014163

VEDTÆGTER

Som vedtaget på generalforsamlingen den 3. december 2009.

Foreningens navn. hjemsted og formål;

1.1.           Foreningens navn er Aars Borgerforening.

1.2.           Foreningens hjemsted er Aars Kommune / Vesthimmerlands Kommune.

§ 2 
Formål;

2.1.           Foreningens formål er at varetage borgerne i Aars Kommunes, og efter kommunesammenlægningen  

Vesthimmerlands Kommunes almene lokale samfunds- og sociale Interesser og således støtte de formål og tiltag som bestyrelsen finder værdige samt at være initiativtagere på områder der skønnes at være til gavn for eg­nens beboere.

§ 3 
Medtemmer

3.1.           Som medlemmer kan optages enhver som er fyldt 18 år, og som er borger i Aars Kommune /

Vesthimmerlands Kommune. Medlemskabet omfatter tillige de til medlemmets husstand hørende personer. Optagelsen er gyldig når kontingent er indbetalt. Medlemskabet gælder for 12 mdr. Et medlemskab giver på generalfor­samlingen ret til 1 stemme. Fremmøde på generalforsamlingen er krav for brug af sin stemmeret. Der kan ik­ke stemmes ved fuldmagt,

§ 4 
Borgerloreningens medlemskab af andre foreninger/organisationer,

4.1.           Bestyrelsen kan - såfremt den finder det formålstjenlig - træffe beslutning om medlemskab af andre foreninger/organisationer.

 

§ 5 

Kontingent:

5.1.             Kontingent for medlemskab af Aars Borgerforening fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra besty­relsen.

5.2.                     Kassereren drager omsorg for, at kontingentet opkræves.

§ 6 
Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer:

6.1.             Udmeldelsen skal for at være gyldig ske til bestyrelsen, og betinger at det pågældende medlem/husstand ikke er i kontingentrestance.

6.2.                     Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke med-lemmet/husstanden. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan igen optages som medlem af Aars Borgerforening, før medlemmet/husstanden har betalt sin skyldige gæld til Aars Borgerforening.

6.3.             Trods udelukkelsen kan foreningen fastholde sit krav på betaling af det udelukkede medlems kontingentre-stance.

§

Generalforsamling;

7.1.             Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i en lokal avis eller dagspressen med angivelse af dagsorden.

7.2.                     Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget, herunder kontingentfastsættelse,
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af bestyrelsessuppleant.
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Eventuelt.

7.3.           Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

7.4.           Stemmeberettigede er medlemmer jf. § 3.

7.5.           Medlemmer som er i restance med kontingent har ikke stemmeret.

7.6.           Stemmeretten kan ikke udøves ved fuldmagt.

 

7.7.         Valgbar til bestyrelsen er medlemmer som er fyldt 18 år.

7.8.         Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage

før generalforsamlingen.

7.9.         Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvis ikke andet fremgår af vedtægterne, ved simpelt

stemmeflertal uanset antal fremmødte. På begæring benyttes skriftlig afstemning.

7.10.       Ved valg til bestyrelsen/suppleanter samt revisor fremsættes forslag mundtlig.

§ 8 
Ekstraordinær generalforsamling:

8.1.         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal

indkaldes hvis mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer kræver dette af bestyrelsen.

8.2.         Bestyrelsen indkalder senest 8 dage efter begæringen er modtaget til ekstraordinær generalforsamling

Efter samme regler som gælder for ordinær generalforsamling.

§ 9 
Generalforsamlingens ledelse fri.v.:

9.1.         Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsam­lingen.

§ 10,

Bestyrelse — konstituering:

10.1.       Foreningen ledes at en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, som på generalforsamlingen vælges for 2 år,

således at der i ulige årstal vælges 3 medlemmer (ved 5 personer I bestyrelsen) eller 4 medlemmer (ved 7 personer i bestyrelsen) og i lige årstal 2 medlemmer (ved 5 personer i bestyrelsen) eller 3 medlemmer (ved 7 personer i bestyrelsen). Bestyrelsens suppleant vælges for et år. Genvalg kan finde sted.

10.2.      Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling med formand,

næstformand kasserer og sekretær.

10.3.      Bestyrelsen nedsætter udvalg med ansvar overfor bestyrelsen. Personer udenfor bestyrelsen kan indgå I

disse udvalg.

10.4.      Bestyrelsen udpeger medlemmer til fællesudvalg med andre foreninger/organisationer.

10.5.      Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er til-

stede.

10.6,      Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, herunder tidspunkt for bestyrelsesmøde.

 

10.7.     Formanden kan dog indkalde bestyrelsen ekstraordinært og skal indkalde når mindst 2 bestyrelsesmedlem­mer forlanger det.

10.8.      Over såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger, føres beslutningsreferat til protokols af sekretæren.

§ 11 
Tegning

11.1.      Aars Borgerforening tegnes af formanden.

11.2.     Ved større økonomiske forpligtelser (optagelse af lån, køb og salg af ejendom) kræves hele bestyrelsens underskrift.

§ 12 
Regnskab:

12.1.     Aars Borgerforenings regnskabsår går fra 01.10. - 30.09. Kassereren fører en kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

12.2.      Kassereren varetager foreningens regnskab fører dens medlemskartotek og opkræver kontingenter.

§13.

Revision:

13.1.     Revisorerne skal hvert år umiddelbart inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

13.2.     Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

13.3.      En revisor kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlem. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

§ 14.

Vedtægtsændring:

14.1.     Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemme­berettigede er for forslaget.

 

§ 15.

Foreningens opløsning;

15.1.         Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsam-

ling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst Y2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst % af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et så­dant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er tilstede.

15.2.         På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med forenin-

gens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

15.3.         i tilfælde af foreningens opløsning skal den formue foreningen er i besiddelse af, hvad enten den henstår I fast ejendom, værdipapirer, indestående i pengeinstitut eller i   form af rede penge, ikke overgå til deling blandt foreningens medlemmer, men overgå til formål, som bestemmes af den sidste generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aars, den

 

 

 

 

Sign.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

 • Formand
  : Jørgen Stenum
  : Aatoften 16
  275
  : 9600
  : Aars
  : 61363356
 • Kasserer
  : Kirsten Haugaard Christensen
  : Kong Christians Vej 15
  275
  : 9600
  : Aars
  : 22557271

Stamoplysninger

Aars Borgerforening

9600 Aars

Aatoften 16

CVR nr.: 34660484

Hjemmeside: 

Profil sidst opdateret: 07-10-2019 15:16:53

Kontaktperson

Kontaktmail: 
js@advhim.dk
Tlf.: 
61363356

Kort